ผลงานทางการเมือง

ผลงานการเมือง

หัวหน้ากลุ่มรากหญ้าประหญ้าประชาธิปไตย ดูแลพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

ผลงาน ในตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ เขตกรุงเทพมหานครพรรคความหวังใหม่ (2541)

– รับผิดชอบการทำงานการเมืองของพรรคความหวังใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งพระนคร จำนวน 26 เขตเลือกตั้ง

– ดูแลพื้นที่เขต 13 (เขตมีนบุรี, คลองสามวา, หนองจอก, ลาดกระบัง) ซึ่งมีขนาด 1 ใน 3 ของพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะทำการลอกท่อระบายน้ำ กำจัดยุง ทำความสะอาด หรือปรับปรุงถนน ในทุกชุมชนที่ร้องขอ เช่น ประสานงานกับหน่วยทหาร ปรับปรุงถนนคลองลำไผ่ คลองหนึ่ง คลองสอง คลองสี่ ฯลฯ

– ติดตามผลงานโครงการต่าง ๆ ที่นายสุขวิช รังสิตพล อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ผลักดัน ตัวอย่างเช่น โครงการปรับปรุงถนนนิมิตรใหม่ ถนนฉลองกรุง การวางท่อประปาเชื่อมต่อจากสายหลักเข้าสู่ชุมชนต่าง ๆ 400 กม. จากบางกะปิ ถึงมีนบุรี และจัดให้มีรถโดยส ารปรับอากาศ สาย 28-29 ระหว่างมีนบุรีถึงหนองจอก

– ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง โดยให้คำแนะนำ และประสานงานเกี่ยวกับการจัดตั้งชุมชน ให้ถูกต้อง ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2528 จนประสบผลสำเร็จ ได้แก่ หมู่บ้านร่มทิพย์ หมู่บ้านร่วมสุข หมู่บ้านเพชรไพลินวิวล์ ฯลฯ

– จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ให้กับประชาชนในพื้นที่เขต 13 เขตวังทองหลาง เขตสะพานสูง เขตคันนายาว เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบึงกุ่ม และเขตบางกะปิ ฯลฯ

– จัดงาน พรรคความหวังใหม่ ต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2541 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ โครงการ รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ช่วยกันต้านยาเสพติด ที่ตลาดมีนบุรี

– สัมมนาในหัวข้อเรื่อง ความหวังใหม่ของชุมชน ให้กับประชาชนและคณะกรรมการจากชุมชนต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชุมชน เมื่อมกราคม 2542

– สัมมนาในหัวข้อเรื่อง พรรคความหวังใหม่ พรรคของชาวมุสลิม ของเขตมีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบัง โดยเชิญกลุ่มวาดะห์ พรรคความหวังใหม่ เมื่อกุมภาพันธ์ 2542

ในตำแหน่ง รองโฆษกพรรคความหวังใหม่ (2542)

– นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในหมู่บ้านจัดสรร และชุมชนทุกแห่ง ที่ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน ในพื้นที่มีนบุรี คลองสามวา ให้นางอมริสา ตัณสถิตย์ ดูแลพื้นที่คันนายาว สะพานสูง ให้ พญ.เพชรดาว โตีะมีนา ดูแลพื้นที่หนองจอก ลาดกระบัง ส่วนพื้นที่สวนหลวง ประเวศ เริ่มดูแลเองในปี 2543 เพราะหมอที่ดูแลย้ายไป พรรคอื่น
– ประสานงานกับการเคหะแห่งชาติ ในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำมาบรรเทาความเดือดร้อน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ โดยการจัดทำถนน และลานกีฬา เช่น – ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำชุมชนริมคลองแสนแสบ
– ปรับปรุงทางคนเดินคอนกรีตในชุมชนนันธิสา ชุมชนหมู่ 9 แขวงทับยาว
– ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี หมู่บ้านสินธานี 2 หมู่บ้านเพชรไพลินวิวล์ หมู่บ้านจินดาทาวน์ หมู่บ้านปรีชา 11 หมู่บ้านลีลา ชุมชนมะฮัดซีรฟุ้ลอิสลาม ชุมชนมัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ ชุมชนอันนูรอยด์ ชุมชนนูรุ้ลพัฒนา ชุมชนคู้ล่าง สร้างสรรค์ ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ ชุมชนรินทร์ทอง ชุมชนศรีมีน และชุมชนซอยศาสนาหมู่ 2 ฯลฯ
– ปรับปรุงถนน ชุมชนบ้านพร้อมสูตร ชุมชนวัดใหม่ลำนกแขวก ทางเข้าวัดแสนสุขชุมชนซอยตาหวาน ชุมชนอันนูรอยด์ ชุมชนคลองตะโหนด ชุมชนหมู่ 17 และ หมู่ 18 แขวงแสนแสบ ชุมชนหลังวัดแสนสุข ชุมชนโซีะมีนร่วมพัฒนา ชุมชนแสงวิมาน ชุมชนหลงบางพลี (วัดพลมานิตย์) ชุมชนสุกกาทอง ชุมชนสุกกาทอง 2 ฯลฯ
– ปรับปรุงทางเดิน คสล. ชุมชนหลังหมู่บ้านบัวขาว, ชุมชนริมคลองสามวา ฯลฯ
– จัดหาตู้เก็บถังดับเพลิงและเครื่องดับเพลิง ชุมชนอันนูรอยด์ ชุมชนริมคลองสามวา ชุมชนคลองตะโหนด ชุมชนหมู่ 17 หมู่ 18 แขวงแสนแสบ ชุมชนนูรุ้ลพัฒนา ชุมชนหลังวัดแสนสุข ชุมชนแสงวิมาน ชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์ ฯลฯ
– ประสานงานกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม ในการดำเนินการปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล ให้กับมัสยิดดารุลสลาม (คลองแปด) มัสยิดดารุสสะอาดีะห์ (คลองสี่) เจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับประชาชนหมู่ที่ 5 แขวงทรายกองดิน ฯลฯ
– ร่วมหาเสียงสมาชิกสภาเทศบาลอุบลราชธานี (กลุ่มรักอุบล) ในฐานะรองโฆษกพรรคความหวังใหม่ แข่งกับทีม ส.ส.ความหวังใหม่ที่ถูกดูดไปอยู่พรรครวย ผลการเลือกตั้งได้รับชัยชนะ 23 ต่อ 1 มีความภูมิใจมาก ที่ชาวอุบลราชธานีที่เป็นถิ่นกำเนิดของมารดา ซื้อเสียงไม่ได้
– สัมมนาในหัวข้อเรื่อง ครูในฐานะ วิศวกรของสังคม ให้กับครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เพราะเล็งเห็นว่าครูเป็นกำลังสำคัญ ที่จะพัฒนาอนาคตของประเทศ ตุลาคม 2542
– สัมมนาในหัวข้อเรื่อง ความหวังใหม่กับชาวมุสลิม โดยเชิญ อ.วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภามาให้ความรู้กับผู้นำทางศาสนา ในเขตสะพานสูง เขตคันนายาว เขตสวนหลวง เขตประเวศ พฤศจิกายน 2542
– ร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ผู้หญิงกับการเมืองของกลุ่มสตรีเอเชียแปซิฟิก ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อตุลาคม 2542
– สัมมนาในหัวข้อเรื่อง ผู้สูงอายุ ในฐานะวิศวกรการเมือง ให้กับผู้สูงอายุ ณ จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมระหว่างผู้สูงอายุ และยังกระตุ้น ให้นำเอาประสบการณ์ไปช่วยพัฒนาชุมชนที่อาศัยอยู่ กุมภาพันธ์ 2543
– จัดงานพรรคความหวังใหม่พบประชาชน โดยเชิญหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 คน ในเขตมีนบุรี
– ร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ผู้หญิงกับการเมือง ของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาหญิง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อกุมภาพันธ์ 2543

ในตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ (2543)

– ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในเขตกรุงเทพฝั่งตะวันออก และคัดเลือกผู้ลงสมัครในแต่ละพื้นที่จำนวน 26 เขต เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของพรรค
– ชี้แจงความจริง กรณีแผนแม่บทของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน) โดยการจัดทำแผ่นพับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับชาวกรุงเทพมหานคร กรกฎาคม 2543
– จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ความปลอดภัยในวัยศึกษา เพื่อหามาตรการในการป้องกันภัยอันตรายที่อาจจะเกิดกับเด็กนักเรียน โดยประสานงานกับหน่วยราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สิงหาคม 2543
– จัดงานเดินต้านภัยยาเส พติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตส วนหลวง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชน หันมาร่วมมือร่วมใจป้องกันภัยยาเส พติด กันยายน 2543
– สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งและมีกิจกรรมร่วมกัน โดยจัดงบประมาณจาก มูลนิธิปฏิรูปการศึกษาและสังคม ที่เป็นประธาน เช่น การจัดมอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับชุมชนภูมิสุข การจัดเลี้ยงไอศกรีมให้กับเด็กทุกชุมชน นักเรียนทุกโรงเรียนในเขตสวนหลวงและประเวศ การจัดมอบถังขยะให้กับชุมชนดาราฉาย ชุมชนพัฒนาริมคลองบ้านป่า การจัดมอบวัสดุเพื่อใช้ก่อสร้างบันไดทางขึ้นศูนย์ป้องปรามยาเสพติด ชุมชนหัวป่า-ยาใจ-สะและน้อยฯ การจัดมอบเครื่องเล่นเด็กเล็ก ที่ชุมชนโรงหวาย ชุมชนโรงถ่าน รร.นาคนาวาอุปถัมภ์ เป็นต้น
– เก็บข้อมูลโรงเรียนในฝัน และชุมชนในฝัน เขตสวนหลวง – ประเวศ ทั้งหมด เพื่อเมื่อได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเขตสวนหลวง – ประเวศ จะได้มีข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาทันที พฤษภาคม – กรกฎาคม 2543
– มอบวัสดุเพื่อปรับปรุงถนนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก โดยประสานขอรับการสนับสนุนแรงงานจากหน่วยทหาร
– มอบข้าวสาร 300 กระสอบ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ร่วมกับไทยรัฐ กันยายน 2543
– จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน เช่น การจัดทัศนศึกษาสำหรับชมรมผู้สูงอายุพื้นที่สวนหลวง ประเวศ ฯลฯ ตุลาคม 2543
– จัดการบรรยายในหัวข้อ พรรคความหวังใหม่พรรคของชาวมุสลิม โดยเชิญหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ เป็นผู้บรรยาย ณ มัสยิดอัลเอีียะติซอม เขตสวนหลวง ตุลาคม 2543
– จัดงานสัมมนาการศึกษาไทยหลังปี 2000 เขตสวนหลวง เขตประเวศ ตุลาคม 2543
– สนับสนุนให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬา เพื่อเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดอีกทางหนึ่ง โดยการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทุกโรงเรียน และทุกชุมชนในเขตสวนหลวง และแขวงประเวศ ตุลาคม 2543
– ประสานงานระหว่าง 2 หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรุงเทพมหานครเพื่อทำสวนสาธารณะบนพื้นที่ของเอกชน 37 ไร่ บริเวณสี่แยกพัฒนาการ ตุลาคม 2543

โฆษกกระทรวงกลาโหม (รัฐบาลนายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา ๒๕๓๘-๒๕๓๙ ) และ (รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ๒๕๓๙-๒๕๔๐) เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพ ประชาชน และ กองทัพของนานาอารยประเทศ

การปฏิบัติงานเพื่อความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองทัพ และ ประชาชนในประเทศ ลงเรือท้องแบนของกองทัพเรือ มอบชุดบรรเทาทุกข์ ให้พี่ น้อง ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา คลองชักพระ คลองบางกอกน้อย บริเวณฝั่งธนบุรี ปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี หน่วยทหารที่ประสบภัยน้ำท่วม และ อื่นๆ ในปี 2538

ต่างประเทศ

-คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปเยี่ยมคารวะพลเอก ซอ หม่อง และ พลโท ขิ่น ยุ้น ณ สหภาพพม่า ในกันยายน 2538

-คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีร่วม ทั้ง 2 ท่าน ณ ประเทศกัมพูชา ประชาธิปไตย ในกันยายน 2538 -คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปเยี่ยมคารวะประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ในตุลาคม 2538

-คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปเยี่ยมคารวะนายก รัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ประเทศสิงคโปร์ ในมีนาคม 2539

ผลงาน

1.ทหารเกณฑ์ได้รับเบี้ยเลี้ยงเท่าค่าแรงขั้นต่ำ 2538

2.การแต่งตั้งนายพลหญิงเพื่อความเสมอภาคในอาชีพ 2540

3.โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ของข้าราชการกระทรวงกลาโหม 2540

4.เป็นผู้แทนคณะนายทหารหลักสูตรข่าวกรองยุทธศาสตร์ เข้าเยี่ยมคารวะเจ้ากรมข่าวทหารอินโดนีเซีย ในมีนาคม 2540

5.ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนเข้าใจถึงความจำเป็น ที่ทหารต้องจัดหาดาวเทียมไว้ใช้ในกิจการทางทหาร เพื่อที่จะสังเกตการณ์ ได้ครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตรของประเทศไทย แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้ภายหลังกองทัพจำเป็นต้องเช่า ช่องดาวเทียมทหารของประเทศอื่นแทน โดยจับภาพได้เพียง 900 ตารางเมตร และโคจรผ่านเพียงแค่เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งทำให้ไม่สามารถมองเห็น การวางกับระเบิด ไฟไหม้ป่า หรือเส้นทางลำเลียงของขบวนการค้ายาเสพติด

ประวัติ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล

ประวัติ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล

เกิดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙ มีชื่อเล่นว่า ปราง เป็นบุตรีของ ฯพณฯ นายสุขวิช รังสิตพล อดีตผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มีมารดา นางผิวผ่อง ณรงค์เดช รังสิตพล เป็นชาวอุบลราชธานี เป็นน้องสาวของประสิทธิ์ ณรงค์เดชอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดอุบลราชธานี,เกษม ณรงค์เดช และ พี่สาวของ ดวงใจ สุวรรณมาศ ภักดีภูมิ ภรรยา พลตำรวจเอกโกวิท ภักดีภูมิ มีน้องสาวและน้องชายอย่างละ1คนคือ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นาวาตรีหญิง ฐิติพร รังสิตพล สุวัฒนะพงศ์เชฏ มีชื่อเล่นว่า อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี สมรสกับ นายแพทย์สุบรรณ สุวัฒนะพงศ์เชฎ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท นาย ณัฐพล รังสิตพล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล สมรสกับ นาย สิทธินันท์ มานิตกุล

การศึกษา

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลเริ่มการศึกษาในสถานศึกษาตามลำดับดังต่อไปนี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (สอบเทียบ) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคโลราโด University of Colorado at Boulder บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยดัลลัส University of Dallas

การรับราชการทหาร

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล รับราชการทหารในตำแหน่งตามลำดับคือ

พ.ศ.  ๒๕๓๑-๒๕๓๒ ร้อยตรี – ร้อยโท แผนกทูตทหาร กองวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๙ ร้อยเอก – พันตรีกองการฑูตฝ่ายทหารต่างประเทศ สำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๐ โฆษกกระทรวงกลาโหมคนแรก รัฐบาลนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา และ นายกรัฐมนตรี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากราชการทหาร ๒๕๓๙

การทำงานการเมือง

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลดำรงตำแหน่งในทางการเมืองตามลำดับคือ

รองโฆษกพรรคความหวังใหม่ พ.ศ.๒๕๔๐ รองเลขาธิการ พรรคความหวังใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๔ สังกัดพรรคความหวังใหม่ ได้รับตำแหน่งเป็น กรรมาธิการทหาร กรรมาธิการสิทธิเด็ก สตรี และเยาวชน สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๔๕ พรรคความหวังใหม่ ได้ยุบพรรคเข้ารวมกับพรรคไทยรักไทย พ.ท.หญิงฐิฏา จึงย้ายมาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ใน พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมาธิการ กิจการสภา และ กรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฏร พ.ศ.๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

ผลงานขณะดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ คือเสนอระเบียบปฏิบัติพรรค ในการการหักเงินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบไม่แบ่งเขต เป็นระเบียบบังคับพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อความเสมอภาค ระหว่าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 ประเภท พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลมีผลงานที่สำคัญอาทิ การรณรงค์ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนนิติบุคคลรวมทั้ง สอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เช่นเดียวกับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของ ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพลการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งคือ ต้นแบบของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒

นอกจากภารกิจหลักในด้านความมั่นคงทั้งภายนอก และภายใน ที่กระทรวงกลาโหมดูแลและป้องกันประเทศแล้ว ในยามประเทศชาติว่างเว้นจากศึกสงครามนอกจากการฝึกและการเตรียมความพร้อม ทหารยังมีภาระกิจรองที่ดูแลพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ภัยธรรมชาติ และภัยจากยาเสพติด โครงการหนึ่งที่กระทรวงกลาโหมดำเนินการร่วมกับกรมราชทัณฑ์คือโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่นำนักโทษในคดียาเสพติดไม่ร้ายแรงเข้าอบรมวิชาชีพ นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองจะได้รับการอบรมวิชาชีพเพื่อให้โอกาสในชีวิตอีกครั้ง นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองส่วนใหญ่หันไปประกอบอาชีพสุจริตและไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ปัจจุบันโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองดำเนินการมาเป็นปีที่ ๑๗ มีการต่อยอดขยายเป็นโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมดูแลเรียกว่า วิทยาลัยลูกผู้ชาย และ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลเป็นผู้ดูแลการก่อตั้งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองในค่ายทหารทั่วประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๔๔- Order of the White Elephant – 2nd Class (Thailand) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

พ.ศ.๒๕๔๕ – Order of the Crown of Thailand – 1st Class (Thailand) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ.๒๕๔๗ – Order of the White Elephant – 1st Class (Thailand) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ฐิฎา รังสิตพล มานิตกุล

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (ฐิติยา รังสิตพล)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักการเมืองสตรีชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเมื่อปี ๒๕๔๔ นักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร รวมทั้งเป็นนายทหารหญิงคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในฐานะโฆษกกระทรวงกลาโหมคนแรก (ปี๒๕๓๘-ปี๒๕๔๐)ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา การหนีทหาร โดยการเสนอให้ ทหารเกณฑ์ ได้รับเบี้ยเลี้ยงเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เสนอให้ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น ใช้อำนาจตาม วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๓๙ ทำให้ทหารเกณฑ์ได้รับเบี้ยเลี้ยง เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการหนีทหาร ในอดีตมีคดีการหนีทหารของบุคคลมีชื่อเสียงในสังคมหลายคดี รวมถึงคดีหนีทหารของบุคคลทั่วไป เพราะทหารเกณฑ์ไม่มีค่าตอบแทน การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุมัติงบประมาณหลายพันล้าน เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยทหารเกณฑ์มีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย ทำให้ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลถูกนายเสนาะ เทียนทอง โจมตีว่าการที่ขออนุมัตินโยบายดังกล่าวสำเร็จเป็นเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัว

โฆษกกระทรวงกลาโหมคนแรก (ปี พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙) ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา และ รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา การหนีทหาร โดยการเสนอให้ ทหารเกณฑ์ ได้รับเบี้ยเลี้ยงเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ เป็นผลสำเร็จในรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา  สมัยรัฐบาล พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธประสบความสำเร็จในการผลักดันนโยบายดังต่อไปนี้

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อความยกระดับกองทัพไทยในศตวรรษที่ ๒๑

๑) การแต่งตั้ง นายพลหญิงเพื่อความเท่าเทียมกันในสาขาวิชาชีพ เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคนแรก เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐ ในขณะที่พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงกลาโหม (ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐)

๒)โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการกระทรวงกลาโหม เพื่อปรับลดขนาดของข้าราชการและเพิ่มประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๐ ในขณะที่พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงกลาโหม (ปี พ.ศ. ๒๕๓๙-ปี๒๕๔๐) เป็นระเบียบปฏิบัติในกองทัพ จนถึงปัจจุบัน

ปี ๒๕๔๐ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลเสนอการปฏิรูประบบทหารเกณฑ์

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เป็นนายทหารหญิงคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เป็นผู้ดูแลการก่อตั้ง โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กระทรวงกลาโหม

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พรรคความหวังใหม่ ยุบมารวมกับ พรรคไทยรักไทย ตาม ม.๗๓เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทั้งแบบเขต และบัญชีรายชื่อ ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทย มีเพียง ชิงชัย มงคลธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรระบบบัญชีรายชื่อ ขออยู่ฟื้นฟู พรรคความหวังใหม่/ และ ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรบัญชีรายชื่อ ขอไปฟื้นฟู พรรคมวลชน/ ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรบัญชีรายชื่อ ย้ายไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์) ตามกรอบของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑