พันโทหญิง ฐิฎา รังสิตพล มานิตกุล ประวัติการศึกษา

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล เกิดเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 มีชื่อเล่นว่า ปราง เป็นบุตรีของ ฯพณฯ นายสุขวิช รังสิตพล อดีตผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), อดีตรองนายกรัฐมนตรี,อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (http://www.kpi-lib.com/multim/ebook6/pln378.pdf) กับ นางผิวผ่อง ณรงค์เดช รังสิตพล น้องสาวของประสิทธิ์ ณรงค์เดช,เกษม ณรงค์เดช และ พี่สาวของ ดวงใจ สุวรรณมาศ ภักดีภูมิ ภรรยา พลตำรวจเอกโกวิท ภักดีภูมิ มีน้องสาวและน้องชายอย่างละ 1 คน คือ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นาวาตรีหญิง ฐิติพร รังสิตพล สุวัฒนะพงศ์เชฏ มีชื่อเล่นว่า อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี สมรสกับ นายแพทย์สุบรรณ สุวัฒนะพงศ์เชฎ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

นาย ณัฐพล รังสิตพล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม สมรสกับ นางไรรัตน์ รังสิตพล ผู้ประสานงานโครงการประจำประเทศไทย องค์การเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ

ประวัติการศึกษา 

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลเริ่มการศึกษาในสถานศึกษาตามลำดับดังต่อไปนี้

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
 • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (https://sites.google.com/site/wanglangwattana/sisy-kea-thi)
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (สอบเทียบ)
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://alchetron.com/Chulalongkorn-University) คณะเศรษฐศาสตร์ (University of Colorado at Boulder en:University of Colorado at Boulder, en:List_of_University_of_Colorado_Boulder_alumni)
 • สำเร็จปริญญาโท University of Dallas (en:University_of_Dallas#Notable_people, en:University of Colorado at Boulder, en:University of Dallas)

ประวัติการรับราชการทหาร 

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล รับราชการทหารในตำแหน่งตามลำดับ คือ

 • พ.ศ. 2531- 2532 ร้อยตรี – ร้อยโท แผนกทูตทหาร กองวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2533 – 2539 ร้อยเอก – พันตรี กองการฑูตฝ่ายทหารต่างประเทศ สำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. 2538 – 2539 โฆษกกระทรวงกลาโหมคนแรก ในรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา
 • พ.ศ. 2539 ลาออกจากราชการทหาร

ประวัติการทำงานการเมือง

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลดำรงตำแหน่งในทางการเมืองตามลำดับคือ

 • พ.ศ. 2540 ได้เป็นรองโฆษกพรรคความหวังใหม่
 • พ.ศ. 2542 ได้เป็นรองเลขาธิการ พรรคความหวังใหม่
 • พ.ศ. 2544 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้ง สังกัดพรรคความหวังใหม่ (https://www.ryt9.com/s/refg/228864)
 • ได้รับตำแหน่งเป็น กรรมาธิการทหาร กรรมาธิการสิทธิเด็ก สตรี และเยาวชน สภาผู้แทนราษฏร
 • พ.ศ. 2545 พรรคความหวังใหม่ได้ยุบพรรคเข้ารวมกับพรรคไทยรักไทย พ.ท.หญิงฐิฏา จึงย้ายมาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2546 ได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมาธิการ กิจการสภา และ กรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฏร
 • พ.ศ. 2547 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

ผลงานทางการเมือง

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล มีผลงานที่สำคัญ อาทิ

การรณรงค์ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนนิติบุคคลรวมทั้ง สอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เช่นเดียวกับ โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของนายสุขวิช รังสิตพล

การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งคือ ต้นแบบของร่างพระะราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542

== โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ==

พันโทหญิงฐิฏา เป็นผู้ดูแลการก่อตั้งโครงการนำร่องโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ระหว่างปี พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2545 (ยุบพรรคย้ายไปพรรคฝ่ายค้าน)

โดยโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองนี้ เป็นการนำเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติดเข้ารับการอบรมในค่ายทหารทั่วประเทศไทย และผลักดันพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ผู้ที่เสพยาเสพติด จะต้องเข้าบำบัดที่สถานที่เพื่อการฟื้นฟู แต่ในช่วงเวลานั้นผู้ที่ต้อบเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งอยู่ในข่ายผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานฟื้นฟูที่เปิดดำเนินการอยู่ไม่เพียงพอต่อการรองรับเด็กและเยาวชนดังกล่าว

ดังนั้น ทางกระทรวงกลาโหม จึงให้ความร่วมมือ ทั้งสถานที่และบุคคลากร ตามภาคต่างๆ ในปัจจุบันนอกจากกระทรวงกลาโหม ยังมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงวิทยาลัยลูกผู้ชาย

นอกเหนือจากภารกิจหลัก ในด้านความมั่นคงทั้งภายนอก และภายใน ที่กระทรวงกลาโหมดูแลและป้องกันประเทศแล้ว ในยามประเทศชาติที่ว่างเว้นจากศึกสงคราม นอกเหนือจากการฝึก และการเตรียมความพร้อม ทหารก็ยังมีภารกิจรองที่ดูแลพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะมาจาก ภัยธรรมชาติ ภัยจากยาเสพติด

ซึ่งโครงการหนึ่งที่กระทรวงกลาโหมดำเนินการร่วมกับกรมราชทัณฑ์คือ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่นำนักโทษในคดียาเสพติดไม่ร้ายแรงเข้าอบรมวิชาชีพด้วย

นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองจะได้รับการอบรมวิชาชีพเพื่อให้โอกาสในชีวิตอีกครั้ง นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองส่วนใหญ่หันไปประกอบอาชีพสุจริตและไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ปัจจุบันโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองดำเนินการมาเป็นปีที่ 16 มีการต่อยอดขยายเป็นโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมดูแลเรียกว่า วิทยาลัยลูกผู้ชาย และ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุลเป็นผู้ดูแลการก่อตั้งโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองในค่ายทหารทั่วประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2545

==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==

 • พ.ศ. 2544 – Order of the White Elephant – 2nd Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • พ.ศ. 2545 – Order of the Crown of Thailand – 1st Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • พ.ศ. 2547 – Order of the White Elephant – 1st Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ส่วนตัว: แนวทาง การเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจ

แนวทาง การเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจ
คุณพ่อ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างอิงข้อมูลจากhttps://web.archive.org/web/20190111114617/http://www.moe.go.th/moe/upload/news_research/htmlfiles/23071-3015.html

พี่น้องประชาชนที่จบอาชีวะศึกษาคือกำลังสำคัญทำให้ อุตสาหกรรมของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นมากในปี 2562

กระทรวงกลาโหม ต้องหาข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม ถึงคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานไทยที่ยังขาดแคลนในภาคอุตสาหกรรม โครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ ผู้ประกอบการค่ะ

การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้แนวคิดเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กระทรวงกลาโหมต้องประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ หาหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้คนไทยสมัครเป็นทหารด้วยความเต็มใจ

ใส่ความเห็น